دی ۴, ۱۳۹۸

تــــور قــشــم (ویژه زمستان ۹۸) | نوع تور: انفرادی

قیمت از 205 هزار تومان + قیمت بلیط

تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
قشم

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
دی ۴, ۱۳۹۸
تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
شیراز

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
دی ۴, ۱۳۹۸

تور اصفهان (ویژه زمستان ۹۸) | نوع تور: انفرادی

قیمت از 520 هزار تومان + قیمت بلیط

تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
اصفهان

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
دی ۴, ۱۳۹۸

تــــور یزد (ویژه زمستان ۹۸) | نوع تور: انفرادی

قیمت از 450 هزار تومان + قیمت بلیط

تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
یزد

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
دی ۳, ۱۳۹۸
تور هر هفته 4 روز و سه شب
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
قشم

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آذر ۲۳, ۱۳۹۸
تور ویژه دو روز و یک شب
محل اقامت و کیفیت: کمپ
کاشان، آران و بیدگل، کویر مرنجاب

کلاس تور: اقتصادی

ظرفیت موجود 40 نفر تاریخ تور گذشته است
آذر ۱۲, ۱۳۹۸

تــــور یزد (ویژه پاییز ۹۸) | نوع تور: انفرادی

قیمت از 480 هزار تومان + قیمت بلیط

تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
یزد

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آذر ۱۲, ۱۳۹۸

تــــور قــشــم (ویژه پاییز ۹۸) | نوع تور: انفرادی

قیمت از 115 هزار تومان + قیمت بلیط

تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
قشم

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آذر ۱۲, ۱۳۹۸
تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
شیراز

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است
آذر ۱۲, ۱۳۹۸

تور اصفهان (ویژه پاییز ۹۸) | نوع تور: انفرادی

قیمت از 490 هزار تومان + قیمت بلیط

تور هر هفته 2 شب و 3 روز یا 3 شب و چهار روز
محل اقامت و کیفیت: هتل مرکز شهر
اصفهان

کلاس تور: اقتصادی

تاریخ تور گذشته است