شهر کلن
اسفند ۲۷, ۱۴۰۰
سفر به کشورهای سرد در زمستان
اسفند ۲۷, ۱۴۰۰

پل لندن

این پل بر روی رودخانه تیمز در مرکز لندن ساخته شده،وترکیبی از یک اهرم عظیم وپل متحرک می باشد پل نزدیک برج لندن است واز همین رو نام انگلیسی آن پل برج میباشد (tower bridge) پل درسال۱۸۸۶-م شروع شده وهشت سال بطول انجامید پل دارای دوبرجک می باشد.طراحی پل بامعماران معروف قرن ۱۹-م انگلیس بنام هوراث جونز وجان ولف بری بوده است. درسال۱۸۹۴-م ساخت پل به اتمام رسید.برای ساخت پل از۱۱۰۰۰تن فولاد استفاده شده است.در زمان ساخت پل بسیاری از مردم سبک ویکتوریائی وگوتیک آنرا دوست نداشتند اما اکنون یکی از نماد های زیبای لندن است.