کالینینگراد، قلب کهربائی روسیه
آبان ۱۷, ۱۳۹۸
صوفیه
آبان ۱۷, ۱۳۹۸

ورشو، زیبای لهستانی

این شهر که از زیبائی های خاصی برخوردار است پایتخت لهستان می باشد. ورشواز شمال به دریای بالتیک واز جنوب به کوه های کارپاتیان محدود میشود ورشو درقرن ۱۶-م بعنوان پایتخت لهستان انتخاب شد درجنگ دوم جهانی موردحمله آلمان قرارگرفت درواقع با حمله آلمان به لهستان جنگ دوم آغاز شد. ازنظر سیاسی پس از جنگ موردتوجه شوروی قرارگرفت وپیمان ورشو که یک پیمان نظامی درمقابل پیمان ناتو که آنهم نظامی بود قرارگرفت درپیمان ورشو شوروی وکشورهای کمونیستی عضویت داشتند تا اینکه درسال۱۹۹۱پس از فروپاشی شوروی این کشور نیز مستقل شد شهر ورشو خاطرات زیادی از جنگ دوم جهانی دارد بخصوص اردوگاههای کار اجباری واتاق های گاز که میلیون ها نفر کشته شدند. اما امروز یکی از شهرهای زیبای اروپای شرقی است. جاذبه های گردشگری: قلعه وکاخ سلطنتی،کاخ فرهنگ وعلم،موزه پوستر،مرکز هنرهای مدرن،موزه قیام ورشو(مربوط به وقایع جنگ دوم جهانی)پارک چند رسانه ای فواره ها،مرکز علمی کوپرنیکوس ،ساختمان ملی اوپرا لهستان وجشنواره های متعدد چون جشنواره فیلم ورشو که اعتبار جهانی دارد وجشنواره موسیقی جاز ورشو همه ساله گردشگران زیادی را به این شهر جذب می کند.

شهر قدیم ورشو، لهستان

شهر قدیم ورشو، لهستان