کاخ شونبرون، قصر ایرانی وین
آبان ۱۷, ۱۳۹۸
ورشو، زیبای لهستانی
آبان ۱۷, ۱۳۹۸

کالینینگراد، قلب کهربائی روسیه

این شهر غربی ترین بخش روسیه است،که جدا از روسیه ودرساحل دریای بالتیک یعنی درخاک اروپا واقع شده است .این منطقه بخشی ار دولت پروس یا آلمان امروزی بود که بعداز جنگ دوم جهانی بطور کامل به دست شوروی سابق افتاد ودرجریان جنگ سرد بعنوان پایگاه نظامی مورد استفاده قرار گرفت وتا به امروز سامانه دفاعی روسیه رادرخود جای داده است. کالینینگراد بعلت نزدیکی به اروپا حال وهوائی جدااز دیگر شهرهای روسیه را دارداز نظر معماری،آب وهوای ساحلی ورفتار اجتماعی مردم. بزرگترین معادن کهربا جهان درکالینینگراد قراردارد.جواهرات وصنایع دستی کهربائی درکشور های حوزه بالتیک وروسیه طرفداردارد. اتاق کهربائی کاخ کاترین از جاذبه های شهر سن پترز بورگ که تماما از طلا وکهربا وآینه ساخته شده بود .گویند:تزئینات این اتاق درجنگ جهانی دوم توسط آلمانها برده شد وهنوز هم کسی نمیداند درکجا نگهداری میشود. قصبه کهربا در50 کیلومتری کالینینگراد پایتخت کهربا جهان نامیده میشود .و بیش از 90درصد ذخیره جهانی این سنگ درآنجا متمرکز است.موزه کهربا درساختمان برج قدیمی کالینینگراد قراردارد که از جاذبه های شهر کالینینگراد می باشد. کهربا سنگی است که از خاصیت جادوئی برخوردار میباشد.گویند:کهربا دررفع سردرد وبیماری های عصبی وسیستم غددی بدن اثر گذار است.